Scrapers & Spatulas

Dough Scraper 120x85mm White
Dough Scraper 121x85mm Blue
Dough Scraper 122x85mm Green
Dough Scraper 123x85mm Red
Dough Scraper 124x85mm Yellow
Mixing Paddle 450mm Beechwood
Mixing Paddle 600mm Beechwood
Mixing Paddle 750mm Beechwood